From Metropolitan Kirykos; Regarding One Who has 'Threatened' to Release Historical Documents for the Purpose of 'Proving' Us Wrong.

 

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 194 00
Τ.Θ. 54 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210.6020176, ΤΗΛ. -ΦΑΞ: 210. 6021467

Α.Π. 540 Απρίλιος 2010 (Ε.Η.)

Πρός ἀγαπητούς ἐν Χριστῶ
ἀδελφούς εἰς τό ἐξωτερικόν

Ὅπως μέ εχετε ἐνημερώσει, (ὡς γνῶσται τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης) ὁ Σταῦρος ἀπειλεῖ ὅτι θά δημοσιεύση τά 'Αρχεῖα πού πήρε ἀπό τά Γραφεῖα μας, ὅταν τόν φιλοξενούσαμε στήν Μητρόπολι, ὅπερ ὡς κακοπιστία, ἡ ὁποία κατά τούς Πατέρας ειναι χείρων τῆς απιστίας, δύναται νά χαρακτηρισθῆ καί κολάζεται καί παρά τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί τῶν Ποινικῶν νόμων τῆς Πολιτείας. Ὅπως δέ μού γράφετε συγκεκριμένα, "κομπορημονῶν φθέγγεται ὅτι θά μάς ρεζιλέψει διεθνῶς".

'Αγαπητοί μου, ἄν γνώριζα ὅτι ἡ ἀπειλή ἦτο μόνον τοῦ Σταύρου καί ὅτι τό νέο τοῦτο κίνημα προδοσίας, δέν ἦτο ὠργανωμένο ἀπό τά γνωστά οἰκουμενιστικά Κέντρα, θά περιφρονούσα τάς ἀπειλάς ὡς πάντη ἀνοήτους καί θά ἀντπαρερχόμουν τό θέμα. Διότι τά περί οὗ ὁ λόγος "'Αρχεῖα", δέν ειναι τίποτ' αλλο παρά ἱστορικά ἔγγραφα τοῦ Ἀγῶνος, τά ὁποῖα ἔλαβεν (ἐφωτογράφησεν), διότι τά ἐζήτησε, διά νά τά καταχωρήση ἐν συνεννοήσει μέ τόν π. 'Ανδρέα καί μέ τήν ἰδικήν μου πάντοτε εὐλογίαν, εἰς μίαν ἰστοσελίδα, ὥστε, ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε "νά μή χαθεῖ ἕνα τόσο πολύτιμο ἱστορικό ἀρχεῖο τοῦ Ἀγῶνος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί διά νά γνωρίσουν οἱ πάντες ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, ἤτοι δηλαδή ἡμεῖς κατέχομεν τόν θησαυρόν τῆς Ὁμολογίας καί τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς".

Ὅμως, ἐπειδή εἶμαι βέβαιος, ὅτι πρόκειται δι' ἕνα πολύ πολύ καλά ὠργανωμένο σχέδιο κατά τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τό ὁποῖον ἔπεσε θῦμα καί ὁ Σταῦρος, "λέγω καί διαμαρτύρομαι" πρός πάντας τούς παρασυρθέντας καί δυστυχῶς τινάς καί ἀποσχιθέντας τῆς Ἐκκλησίας, (εὔχομαι νά ἐπανέλθουν), ἀλλά καί πρός αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἐκλονίσθησαν ἐπ ὀλίγον, ὅτι ἔστω καί αν ὁ Σταῦρος παραχαράξει ἤ περικόψει ἤ αλλοιώσει τό νόημα τῶν γραφομένων πρός παραπλάνησιν, ὅπερ ἐπισύρει κατά τήν ἑβδόμην οἰκουμενικήν Σύνοδον (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας) τό τρίς ἀνάθεμα τῆς Ἐκκλησίας, τίποτα απολύτως δέν θά κατορθώσει. Τό μόνον πού θά ἐπιτύχη ειναι ὅτι θά ἀποκαλύψη (θά φέρη εἰς τήν ἐπιφάνειαν) τό εὐρύτερον προδοτικόν κίνημα, τό ὁποῖον ἐν γνώσει του ἤ ἀγνοία του ἀνέλαβε νά ὑπηρετήση, τόν ἑαυτόν του δέ θά ἀποδείξη ὡς "ἀντάξιον μιμητήν" τοῦ προδότου Ἰούδα. Εὐχομαι νά μετανοήση, αλλά νά μή "ἀπέλθη ὁριστικῶς".

Διά τοῦτο κατά τήν ἐντολήν τοῦ Ἀποστόλου "προσέχετε ἑαυτοῖς καί παντί τῶ ποιμνίω", ἀπευθύνομαι εἰς ὅλους τούς Ὀρθοδόξους, ἀλλά κυρίως εἰς τούς παρασυρθέντας, καί μετά τού Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου ἐπαναλαμβάνω: "Τέκνα οὖν φωτός ἀληθείας, φεύγετε τόν μερισμόν καί τάς κακοδιδασκαλίας, ὅπου δέ ὁ ποιμήν ἐστίν ἐκεῖ ὡς πρόβατα ἀκολουθεῖτε. Πολλοί γάρ λύκοι ἀξιόπιστοι ἠδονῆ κακῆ αἰχμαλωτίζουσιν τούς θεοδρόμους...Ἀπέχεσθε οὖν κακῶν βοτανῶν ἅτινας οὐ γεωργεῖ Ἰησοῦς Χριστός... Ὅσοι γάρ θεοῦ εἰσιίν καί Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτοι μετά τοῦ ἐπισκόπου εἰσίν"(σ.σ. τού γνησίου Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου). Καί ὅσοι ἄν μετανοήσαντες ἔλθωσιν εἰς τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας (τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας), καί οὗτοι θεοῦ ἔσονται, ἵνα ὦσιν κατά Ἰησοῦν Χριστόν ζῶντες. Μή πλανάσθε ἀδελφοί μου εἴ τις σχίζοντι ἀκολουθεῖ, βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομεῖ".

Ὅσον δέ ἀφορά τά "'Αρχεῖα", τά ὁποῖα ἀπειλεῖ οτι θά δημοσιεύση, πολλοί δέ ἁπλοϊκοί εἰς τήν πίστιν, μή ἀντιλαμβανόμενοι τήν προδοσίαν, λέγουν ὅτι περιμένουν τήν δημοσίευσιν τῶν "Ἀρχείων", διά νά ἴδουν ποῦ ειναι ἡ ἀλήθεια, ἐπαναλαμβάνομεν πάλιν τού ἰδίου ἁγίου τήν διδασκαλίαν: "Προσέχετε ἀπό τῶν κακῶν βοτανῶν... Παρακαλῶ δέ ὑμᾶς, μηδέν κατ' ἐρίθειαν, πράσσειν, ἀλλά κατά χριστομαθίαν (νά μανθάνουμε ποῖον ειναι τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ), ἐπεί ἤκουσα τινών λεγόντων ὅτι "ἐάν μή ἐν τοῖς ἀρχείοις εὕρω, ἐν τῶ εὐαγγελίω, οὐ πιστεύω, καί λέγοντός μοι αὐτοῖς ὅτι "γέγραπται", ἀπεκρίθησάν μοι ὅτι "πρόκειται".. 'Εμοί δέ ἀρχεῖα ἐστίν Ἰησοῦς Χριστός, τά ἄθικτα ἀρχεῖα, ὁ σταυρός αὐτοῦ καί ὁ θάνατος καί ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ καί ἡ πίστις ἡ δι' αὐτοῦ* ἐν οῖς θἐλω ἐν τῆ προσευχῆ ὑμῶν δικαιωθῆναι". (Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου Επιστολή πρός Φιλαδελφεῖς, παρ. 8)

Συνελόντι εἰπεῖν, τά δῆθεν "ἀρχεῖα" τά ὁποῖα ἀπειλεῖ ὅτι θά δημοσιεύσει ὁ Σταῦρος μέ τά ὁποῖα, κατά τήν διατύπωσίν του, ὅπως μοῦ εἴπατε, "θά μάς ρεζιλεύσει διεθνῶς" δέν θά ειναι τά "ἅθικτα ἀρχεῖα" περί τῶν ὁποίων ὁμιλεῖ ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, ἀλλά τά κίβδηλα, τῆς ἰδικῆς του ἐπινοήσεως καί φαντασίας ἤ μάλλον τό νόθα κατασκευάσματα τού πονηροῦ. Τά "ἄθικτα ἀρχεῖα" εὑρίσκονται μέσα εἰς τήν καρδιά μας, ειναι ἡ πίστις μας ἡ καλή Ὁμολογία μας ἡ 'Αποστολική μας Διαδοχή, τά ὁποῖα κανείς δέν μπορεῖ νά "κλέψη" ἐκτός καί ἄν ἐμεῖς τά παραδώσωμεν ἑκουσίως.

'Επί πᾶσι τούτοις ἔρρωσθε ἐν Κυρίω καί κραταιοῦσθε ἐν τῆ Ὀρθοδόξω πίστει καί Ὁμολογία.

'Ελάχιστος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΥΓ. Σάς παρακαλῶ ὡς γνῶσται τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης νά τό μεταφράσετε εἰς τήν Ἀγγλικήν καί νά τό δημοσιεύσετε, ὅπου δεῖ, καί εἰ δυνατόν καί εἰς τάς ἰστοσελίδας, ὅπου ἐδημοσιεύθησαν αἱ ἀπειλητικαί ἐπιστολαί τοῦ Σταύρου.


GENUINE ORTHODOX CHURCH OF GREECE
HOLY METROPOLIS OF MESOGAIA AND LAVREOTIKI
BISHOPRIC OF ST CATHERINE KOROPI ATTIKI
P.O BOX 54 KOROPI ATTIKI Tel: 210 6020176 TEL-FAX: 210 6021467

PROTOCOL NO. 540 APRIL 2010 (O.C.)

To my beloved brothers in Christ abroad,

As you have informed me (you being conversant with the English language) that Stavros threatens that he will publish the Archives which he took from our offices, in bad faith, when we hosted him at our Metropolis, which according to the Fathers is worse than treachery, as it may be characterized, and is punishable by the Ecclesiastical and the Criminal laws of the State. As you specifically write to me that "with jactation [boasting] he utters that he will ridicule us internationally".

My beloved, if I knew that the threat was only Stavros', and that this new movement of betrayal was not directed from the known ecumenist centre's, I would have disregarded the threats as completely foolish and would have ignored the matter. Because the so called "Archives" are nothing more than historical documents of the Struggle, which he received (scanned), because he asked for them, so that he can, in consultation with Father Andrew, and always with my own blessing, post them on a website, so, as he himself used to say "so such a valuable historical archive of the Struggle of the Genuine Orthodox Church is not lost and so that the whole world could know that God is with us, namely, that we possess the treasure of the Confession [of faith] and Apostolic Succession".

But because I am certain that this is a very, very well directed plan against the Church, to which Stavros has fallen victim to, "I say and protest" to all those lead astray and unfortunately those who seceded from the Church, (I hope they return) and also to those who were unsettled a little, that even if Stavros falsifies, cuts, or distorts the meaning of the documents, in order to deceive, and incurs according to the Seventh Ecumenical Council (Synodicon of Orthodoxy) the "thrice anathema" of the Church, he shall achieve absolutely nothing. The only thing he will be successful in, is that he will reveal (he will bring to surface) the wider treacherous movement, which to his knowledge or to his ignorance, he undertook to serve; he shall prove himself as a "worthy imitator" of the betrayer Judas. I hope he repents, but not "depart definitively".

Hereby according to the command of the Apostle "Take heed to yourselves, and to the whole flock", I am addressing all of the Orthodox, but mostly to those lead astray, and along with St Ignatius the God-bearer I repeat: "Wherefore, as children of light and truth, flee from division and wicked doctrines; but where the shepherd is, there do ye as sheep follow. For there are many wolves that appear worthy of credit, who, by means of a pernicious pleasure, carry captive those that are running towards God;..........Keep yourselves from those evil plants which Jesus Christ does not tend...... For as many as are of God and of Jesus Christ are also with the bishop" (i.e. the Genuine Orthodox Bishop) And as many as shall, in the exercise of repentance, return into the unity of the Church, (the true Church) these, too, shall belong to God, that they may live according to Jesus Christ. Do not err, my brethren. If any man follows him that makes a schism in the Church, he shall not inherit the kingdom of God".

In regards to the "Archives", which he threatens that he will publish, many simpletons in the faith, not perceiving the betrayal, say that they are awaiting the publication of the "Archives", so they can see where the truth is. We reiterate again the same saints teaching: "Keep yourselves from those evil plants..... And I exhort you to do nothing out of strife, but according to the doctrine of Christ. (to learn what the will of Christ is) When I heard some saying, If I do not find it in the ancient Scriptures, I will not believe the Gospel; on my saying to them, It is written, they answered me, That remains to be proved. But to me Jesus Christ is in the place of all that is ancient: His cross, and death, and resurrection, and the faith which is by Him* by which I desire, through your prayers, to be justified". (St Ignatius the God-Bearer. Epistle to the Philadelphians Chapter 8)

To put it briefly, the so called "archives" which Stavros threatens that he will publish, which, according to his expression, and as you told us, that "He will ridicule us internationally" will not be the "untouched archives" that St Ignatius the God-bearer speaks of, but the counterfeits of his own [Stavros'] invention and imagination, or rather, the illegitimate concoctions of the evil one. The "untouched archives" are found inside our hearts; they are our faith, our good Confession [of faith], our Apostolic Succession, those which nobody can "steal" except if we voluntarily deliver them.

 In all of this, be strong in the Lord and be strengthened in the Orthodox faith and Confession [of faith].

The least of intercessors unto the Resurrected Lord

CHRIST IS RISEN TRULY HE IS RISEN

+MESOGAIAS AND LAVREOTIKIS KIRYKOS

P.S I ask of you, as being conversant with the English language, to translate this in to English and to publish where appropriate, and if possible to those websites where Stavros published his threatening letters.

Return to: Contemporary Articles Home